[Mo Xiang Tong Xiu] Heaven Official's Blessing 天官赐福 - Prolog